Forslag til Støjberg, S og DF

Af Majbritt Maria Nielsen 32

Inger Støjberg har resten af 2017 og 2018 til at modtage 1500 kvoteflygtninge og byde dem velkommen i Danmark, hvis hun ikke i stedet bruger tiden på at ændre udlændingelovens § 8. Dermed vil hun bryde med hidtidig praksis og 1989-ordningen med UNHCR (De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge). Integrationsministerens ønske om at stoppe for modtagelsen af kvoteflygtninge er ikke nyt pr. dags dato, men aktualiseres  stadigt af tiden i sagens natur. Det var et af de forslag, der tilbage i august 2016 var med i regeringens udlændingeudspil. I alt 44 initiativer, alle stramningsorienteret på flygtninge- og udlændingeområdet, blev foreslået.

Det har hun, fordi hun i 2016 udsatte indtaget af de årlige 500 FN kvoteflygtninge, der ellers har været en fast post på finansloven siden 1978, men også været dét, modstandere af Støjbergs ønske kalder et “beskedent” offer at bringe, anskuer man hele flygtningesituationen med 2017-briller. Især fordi dem, der ønskes udelukket, tegner sig for de allermest udsatte mennesker i verden.

Lovteksten i den danske del af aftalen gemmer på guld, hvorfor jeg vil præsentere læseren for brudstykker vedkommende for min pointe. Bestemmelsen i sin helhed kan findes her.

Hovedbestemmelsen i Udlændingelovens § 8, stk. 1 lyder:

§ 8 

Efter ansøgning gives der opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (…) 

Stk. 2.

(…) og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (…)

Der er siden FN aftalen og efterfølgende ratificering i dansk lov i 1989 dog indført en fleksibilitet, så Danmark fra 2005 ikke hvert år skulle tage 500 kvoteflygtninge, men kan fordele 1500 kvoteflygtninges ankomst til Danmark ud over en periode på 3 år. Årsagen hertil er, at kvalifikationsprocessen er lidt anderledes end for andre slags flygtninge, specificeret i § 8, stk. 4.

(…) skal der, medmindre særlige grunde taler derimod, lægges vægt på udlændingenes mulighed for at slå rod i Danmark og få glæde af opholdstilladelsen, herunder deres sproglige forudsætninger, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation.

Finder man bemærkningerne til lovforslaget fra 2005, finder man passusen:

“Det bør være udgangspunktet, at kvoten opbruges inden for den 3-årige periode, men såfremt det ikke skønnes muligt at opbruge kvoten, skal ubrugte pladser, herunder de dertilhørende midler til integration, konverteres til støttemidler, der skal øremærkes til genbosætningsarbejde i tredjelande,”

 

Det humane grydelåg 

Altså nærmer vi os enten et relativt stort indtag ift. bestemmelsens oprindelige hensyn, hvis alle flygtninge med FN’s og Danmarks berettigelse kommer på én gang eller et opgør med en gammel aftale. Ordene “ubrugte pladser” vidner om svundne tider, man vil næppe se disse ord i et 2017-lovforslag, slet ikke fra en borgerlig regering med Støjberg i integrationsministeriet. Bemærkningen afslører også, at der blandt andet var brug for en lovændring, fordi der kunne være for få sager, der havde det fornødne integrationspotentiale.

Enhedslistens menneskerettighedsordfører, Søren Søndergaard, bruger i TV 2 News d. 9. september den analogi, at et opgør med kvoteaftalen vil være det samme “som at lægge låg på en kogende gryde med olie, der til sidst vil eksplodere op i ansigtet på én”. Analogien er faktisk god, for den beskæftiger sig ikke med den mulighed, at man kan slukke for blusset i en periode, hvilket Marcus Knuth mente, DF og S’s opbakning til Støjbergs 2016-initiativ, kunne udgøre ved en eventuel vedtagelse. Det er både nye toner fra S, men også den forsvarlige vej at gå; den gamle aftale med FN skal bare gøres til udgangspunktet i den samme periode, DF, V og S vil forhale indtaget af kvoteflygtninge. I den tid vil de udkomme med en mere moderne model til den forriges erstatning. Men måske har vi allerede lovordene? Læs videre!

Tjek § 8, Inger og Co. 

Der mangler ikke nyheder om, at Danmark hverken økonomisk eller socialt magter at løfte integrationsbyrden, når det kommer til indvandrere, der burde være blevet en fast del af Danmarks DNA efter mange års ophold. Dette ligger også til grund for kvotedebatten i denne omgang. Hvis ikke problemet består i en koordineret udplyndring af velfærd til de – i velfærdens oprindelige bestemmelses etik – forkerte borgere så består den i kultursammenstød, der kan få de økonomiske problemer til at virke små. For Danmark kan muligvis opretholde et relativt rigt samfund, selvom det nederste segment stadigt og i højere grad udgøres af de indvandrere, der ikke er på arbejdsmarkedet og ikke har udsigt til nogensinde at komme det. Men den åndelige rigdom og frihed står på spil, når skiftende regeringer ikke har fundet enden på garnet i den hårdknude, der gang på gang puster til uintegrerbare følelser fra både etniske danskere og danskere med anden etnisk baggrund. Det er både synd for de danskere, der ikke kan skelne mellem integrerede mennesker, der sagtens kan være danskere og muslimer samtidigt og for de danskere med anden etnisk baggrund, der tages til indtægt for nogle af deres kulturfællers mentale armod.

For danmark burde kunne overkomme den proces, at modtage flygtninge i rimelige mængder som hidtil – faktisk de sidste 4 årtier. Så sent som d. 7. september fik vi at vide, at op mod 30 procent af landets flygtninge over de sidste 3 måneder nu er kommet i arbejde og at flere forventes at følge trop – bravo! Nu skal vi se, at det virker.

Tiden for dikke-dikke er overbevisende nok slut og tiden for instrumentielle løsninger er kommet, hvis Danmark, herunder hovedstaden og Nørrebro, fortsat skal være et sted nogen som helst gider bo. Jeg foreslår derfor, at vi, i erkendelsen af, at systemet ikke virker, når flygtninge øjensynligt bliver til indvandrere, der efterfølgende sættes af i samfundets rabat, hvisker aftaletavlen ren, helt i tråd med det foreliggende ønske. Men! Herefter anvender vi ordlyden i udlændingelovens § 8 på alle flygtningesager i samme periode, som S, DF og V som tidligere nævnt ønsker at stoppe kvoteflygtningens ankomst til Danmark. Særligt bestemmelsens stk. 2 er god, da den rummer både den uopsættelige nødvendighed, den sociale ansvarlighed og aspektet af internationale aftaler.

(…) gives der efter ansøgning opholdstilladelse til udlændinge, der kommer hertil som led i en aftale som nævnt i stk. 1 og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (…) 

På den måde kan Danmark undgå at blive hele Europas DF, tage imod mennesker, der på canadisk facon vurderes at være intergrerbare og samtidig overholde de aftaler, det stadig er meningsfyldt at have på tværs af Europa. I hvert fald bare indtil vi finder på noget nyt, der virker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 kommentarer RSS

 1. Af Hr. J Hanse n

  -

  Eftersom bl.a. Danmark sammen med USA, siden 2003, har skabt millioner af flygtninge i de muslimske lande, så er modtagelsen af 500 flygtninge om året naturligvis grotesk.
  Danmarks forbrydelser taget i betragtning, så bør Danmark modtage mindst en milion flygtninge.

 2. Af Arne Hornborg

  -

  De forskellige koventioner, menneskerettigheder trænger til en gennemgribende revision.
  De er skrevet og vedtaget i en helt anden tid end den dagligdag Europa befinder sig i.
  Europa bør indføre total stop for flygtninge, for at give asyl.
  Med den gæstfrie tyske kansler Merkels invitation til alverdens ,,flygtninge?” har problemerne tårnet sig op.
  Islamiseringen af Europa er mere end godt i gang.
  Merkel der gladeligt sender ,,sine” inviterede gæster videre til de øvrige lande. Specielt Skandinavien.
  Den gæstfrie Merkel der, om, nogen er årsag til der blev indført grænsekontroller.
  Burde Merkel ikke, når hun nu handler så meget på egen hånd, have lagt flere, mange flere kræfter i at forstærke EUs ydre grænser?
  Mon ikke hendes ord ville have haft en vis effekt?
  Arne Hornborg

 3. Af li.s.beth s.øren.sen

  -

  Åbenbart at Danmark ikke kan tage flere..Også isla-nds-ke na-s-sere som ro-sa h–ara-ld, nu kaldt s-ør-en..Vi må sige stop nu!

  Alle der ankom-mer skal hjem igen. Vi skal også stoppe alle de Dans–kere der gi-fter sig med a–siatis-ke bør-nebru-de og bringer dem hje-m til Danm–ark i et par år, indtil de bliver s-kilt og overlader byr–den til Dansk-erne, og tager retur og finder endnu en..

  Vi bliver nø-dt til helt at nyt–ænke indv-andring-en..Alt for mange er ankom-met..Danm-ark kan ikke tage imod flere……

  Vi skal stem–me om indv-andring, dens stø-rrelse, hvorfr-a mv.

  Udskriv nu en afstemni-ng herom regeri-ng, og lad folket bestemme dans-k indva-ndri-ngsp-olitik og ikke in-dust–ien i top 1%………

 4. Af li.s.beth s.øren.sen

  -

  indlæg til liberalislakajen i filteret?

 5. Af Svend Jensen

  -

  Inger Støjberg er en af de få kvinder i Danmark, som besidder logisk sans, er påvirket af fakta, ikke er styret af følelser, med praktisk realisme og evne til at overskue konsekvens.
  Gid vi havde flere kvinder af Støjbergs slags, der kan gennemskue de godtænkende naivisters tankespind om evig fred mellem alle dyr og religioner – “lammet græsser ved løvens fod”,”den kristne spiser en frikadelle foran en muslims næsetip”, “hunden bliver klappet af en imam” og andre umulige sammenstillinger.
  Det synes som om at Maibritt Maria Nielsen og mange andre drømmende utopister ikke har fattet det grundlæggende hårde uomgængelige faktum. Der er mindst 50 millioner mennesker i denne verden på vej mod lykkeland (=et velpolstret socialkontor).
  Har vi i Danmark virkelig plads til alle der vil have del i vores velstand gratis – og lyve groft for at komme til truget?
  Hvem skal sige stop for det afsindige flygtninge cirkus inden Danmark går ned med flaget?

 6. Af Svend Jensen

  -

  Inger Støjberg er en af de få kvinder i Danmark, som besidder logisk sans, er påvirket af fakta, ikke er styret af følelser, med praktisk realisme og evne til at overskue konsekvens.
  Gid vi havde flere kvinder af Støjbergs slags, der kan gennemskue de godtænkende naivisters tankespind om evig fred mellem alle dyr og religioner – “lammet græsser ved løvens fod”,”den kristne spiser en frikadelle foran en muslims næsetip”, “hunden bliver klappet af en imam” og andre umulige sammenstillinger.
  Det synes som om at Maibritt Maria Nielsen og mange andre drømmende utopister ikke har fattet det grundlæggende hårde uomgængelige faktum. Der er mindst 50 millioner mennesker i denne verden på vej mod lykkeland (=et velpolstret socialkontor).
  Har vi i Danmark virkelig plads til alle der vil have del i vores velstand gratis – og lyve groft for at komme til truget?
  Hvem tør sige stop for det afsindige flygtninge cirkus inden Danmark går ned med flaget.

 7. Af Hr. J Ha nsen

  -

  Majbritt Maria Nielsen læser til jurist.
  Pludselig antyder hun, at love og regler skal overholdes.
  Skal hun snart til eksamen?

 8. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos teksten:
  (…) og som ved en tilbagevenden til hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (…)

  Hvis flygtninge falder under nævnte tekst, er det vel fordi, de har begået noget ulovligt i det land, de flygter fra. Hvorfor skal Danmark belemres med kriminelle?

 9. Af J Ha nsen

  -

  AF JAN PETERSE N – 9. SEPTEMBER 2017 17:27
  “Hvis flygtninge falder under nævnte tekst, er det vel fordi, de har begået noget ulovligt i det land, de flygter fra. Hvorfor skal Danmark belemres med kriminelle?”

  Var de jøder, socialdemokrater og kommunister, som Danmark sendte tilbage til nazityskland til koncentrationslejr og henrettelse før Anden Verdenskrig også kriminelle?

 10. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt har ovennævnte tekst ikke noget specielt med traditionelle velfærdsflygtninge at gøre. Teksten er taget fra FN torturkonventionen fra 1984, og retter sig vel mere på beskyttelse af tidligere krigsforbrydere, der risikerer straf i det land, de har udøvet deres misgerninger. Så er lidt fake asyl i Danmark vel mere bekvemt.

 11. Af bent jensen

  -

  Hovedårsagen til at Danmark sendte flygtninge retur i årene op til 1940, var frygt for at hit ler og co. ville angribe og besætte Danmark, hvis man lod være. Frygten var velbegrundet, for hit ler var en agressiv autistisk psykopat, og det endte som bekendt med at Danmark blev besat 9. april 1940, omend af andre grunde.

 12. Af bent jensen

  -

  Danmark er allerede overfyldt med migranter. De er her i hundredtusindvis. De koster ca. 200 milliarder kr. om året. Af samme grund hærges hele landet af nedskæringer, spareøvelser, lukninger og forringet velfærd/sundhed. Og så er der de “svenske tilstande” som følger med. Se den korte avis, 24nyt.dk og snap hanen.

 13. Af Jan Petersen

  -

  I øvrigt apropos de såkaldte menneskerettigheder der reelt er endt som et frirum for dybt kriminelle, så ser jeg gerne det juridiske makværk makuleret ASAP. En glimrende blog om emnet på JP.dk:

  “Konventionerne beskytter voldspsykopater som Levakovic og Shuaib Khan
  Det er en hån mod danskerne, at det grundet internationale konventioner indtil nu ikke har været muligt at udvise sigøjnerbossen Gimi Levakovic og bandebossen Shuaib Khan.”

  http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/andersvistisen/ECE9853143/konventionerne-beskytter-voldspsykopater-som-levakovic-og-shuaib-khan/

 14. Af P Christensen

  -

  Med alle de sociale problemer vi igennem årtier har ladet politikerne importere hertil,
  har vi ikke også råd til at hente reelt nødlidende til landet.

  Desuden har vor ulandshjælp hidtil kun bidraget til at øge verdens overbefolkning.

  Andre lande må træde til.
  Lad fx. Saudi Arabien tage imod.
  De har hidtil ikke taget imod nogle, har masser af penge fra det sorte guld,
  og deler observans med immigranterne.
  Og skal de naturligvis som de primære smage deres egen medicin,
  dvs. konsekvenserne af den totalitære politiske ideologi islams globalisering.

 15. Af J Ha nsen

  -

  AF P CHRISTENS EN – 9. SEPTEMBER 2017 18:51
  “Andre lande må træde til.
  Lad fx. Saudi Arabien tage imod.”

  Hvorfor?
  Det er Vesten, bl.a. Danmark, som har indledt en lang krige imod muslimske lande.
  Krige som har skabt flygtninge problemerne.
  Lad Danmark stå til regnskab for Danmarks forbrydelser.
  Hvorfor skal andre lande afhjælpe Danmarks forbrydelser.

 16. Af Jan Petersen

  -

  Bortset fra det, så er almen uvidenhed vel et af de største “almue problemer” på enhver debat. Stort set ingen aner, hvad de ævler om. At Google lidt brugbar viden som alternativ til MSM plantet fake news, er tilsyneladende en uoverstigelig opgave – som fan af vild med dans og andre reality shows (incl såkaldte nyheder).

 17. Af Niels Larsen

  -

  Vi skal naturligvis nægte at modtage så meget som blot endnu en enkelt “flygtning”.

  Kursen skal ændres radikalt, så der årligt hjemsendes mindst 10.000, som har opnået opholdstilladelse.

  Vi har IKKE ansvaret for folk, som bomber og/eller knepper egne lande til ruiner.

  Europa for europæere – og KUN europæere!

 18. Af Holger Danske

  -

  Vi skal naturligvis bare sige til flygtningene at vi er et land der ønsker holocaust. Er det ikke bare det venner? En god gammel holocaust! Huraaaaahhhh, danmark for hvide ariske danskere, alle andre i gasovne!!! racismen kender ingen grænser i dette land. Umenneskeliggørelsen af flygtninge og musliemr har snart nået et niveau, hvor aflivelse af dem kan ekskekveres. Den danske befolkning består af får der æder propaganda. Danskerne får at vide de skal hade, og så står alle fårene og nikker og begynder at hade. Undrer du dig over hvordan hitler lykkedes med at etabklere jødehadet? Se på Danmark!

 19. Af Hr. J Hanse n

  -

  AF HOLGER DANSKE – 10. SEPTEMBER 2017 8:07
  “Danskerne får at vide de skal hade, og så står alle fårene og nikker og begynder at hade. Undrer du dig over hvordan hitler lykkedes med at etabklere jødehadet? Se på Danmark!”

  Ja.
  Verden kan prise sig lykkelig for, at der kun er ca. fem millioner danskere.
  Som nogenlunde men med besvær er nødt til at følge international lovgivning og konventioner.
  Men tænk hvis der havde været et hundrede millioner danskere. Eller to.
  Verden ville ryste i bukserne over hvad dette bizarre, intolerante og ensrettede folkefærd kunne finde på.

 20. Af J Nielsen

  -

  “Europa for europæere – og KUN europæere!”

  Europa for europæere – og KUN Europa.

  I tidens løb har man sat sig tungt på fire kontinenter plus det løse.

 21. Af Henrik Petersen

  -

  Hvis de sædvanlige debatspoilere, ca. en håndfuld, gad skrive læseligt uden utallige usammenhængende mellemrum i ordene og ustandselige klager over et eller andet filter, ville bloggen og kommentatorsporet muligvis være værd at læse.

  De tåbelige har åbenlyst ikke fattet, hvordan en autoscreening og frasortering – altså et filter mod vrøvl – virker.
  Og at der måske går mere end et nanosekund, før deres indlæg er på. Ok, de har for god tid. Brug den på noget bedre.

 22. Af jan ulrik friis

  -

  Danmark skal naturligvis slå kontra og slå hårdt kontra imod islamisk terror, nedlægge et totalforbud imod islam – islamister på dansk jord, den onde ideologie, da islamister aldrig kan integreres i Danmark, det ved vi nu at 3 generation islamister endnu mere radikaliserede endnu mere voldelige end 1 generation, islam er ensbydende med indavl – udplyndring og vold, hvad Danmark ikke kendte til før islamisternes ankomst!

  Vi kender planen, islamisterne er sendt hertil for at nedbryde og ødelægge Danmark, dette bliver også en totaldestruktion af de andre nordiske lande, når islamisterne mange nok bliver vi alle nedslagtet!

  Vi kan godt tage ind kvoteflygtninge men ALDRIG islamister, ALDRIG fra en islamiske kultur-zone, ALDRIG fra hverken Mellemøsten eller Afrika da de representerer en voldsspiral og generationer af indavl, og en islamisk kultur som ALDRIG kan integreres i vores kultur uden at smadrer vores land til ukendelighed som det sker nu, islam skal være helt og aldeles uønsket og forbudt på dansk jord.

  Altså kan vi sagtens overholde løftet, med den klausul at 100% islamistfri kvoteflygtninge fra eksempelvis Nordkorea – Vietnam – Tibet – Buhtan – Ukraine -Belgien ….diverse konfliktzoner…..snart kommer store flygtningestømme etniske norske- svenske – finske statsborgere til Danmark, på flugt fra den islamistiske multi-kulti vold og terror i Skandinavien, vi skal være klar og fuldt forberedt til at modtage alle vores etniske nordiske broderfolk, det kan ikke komme som en overraskelse!

  Inden den store nordiske befrielseskrig og flygtningestrøm, skal Danmark have ryddet landet for islamister, for at give fred og plads til vores etniske broderfolk fra Skandinavien, at de kan flygte til sikkerheden i Danmark, vores Nordiske broderfolk har naturligvis første prioritet, og vil blive elskeligt modtaget i Danmark.

  Det nordiske folk kommer snart at flygte fra islamisterne i nord, ingen tvivel om det, ellers vil det nordiske folk blive nedslagtet de der ikke slipper bort i tide, derfor livsvigtigt at Danmark er en fredelig islamistfri – zone, at her hersker fred og fuld sikkerhed, fuld tryghed i Danmark, at vi kan meddele at vi fremover kun tager imod etniske fra vores Nordiske Nabolande, mere er vi ikke skyldige at modtage, det kan også vise sig en rigelig mundfuld om lille Danmark skal huse den etniske befolkning fra de andre nordiske lande, men det vil blive realiteten, eksempelvis Sverige står nu på randen af borgerkrig, vi kan snart forvente mindst en million frygtninge etniske svenske ind fra Sverige på flugt fra islamisterne!

  1 prioritet må være at få ryddet Danmark for islamister, at vi kan hjælpe de andre nordiske lande, at det nordiske folk ikke helt bliver etnisk udrenset, vores nabolande vil sandsynligvis forvandles i onde islamiske lande, men vi danske må nu sikre at Danmark det nordiske folk og at kongeriget Danmark består!

  Ferien er slut, regeringen skal i arbejdstøjet, redde Nationen Danmark, og vores nordiske broderfolk, det er blevet den sidste time!

 23. Af J. christensen

  -

  Der uddannes alt for mange jurister i Danmark, som laver alt for mange komplicerede og vanskeligt administrerbare love, som igen kræver en hærskare af jurister at fortolke. De tapper vores økonomi med deres uproduktive virksomhed.

  Skrot hele det indviklede sammensurium af et asyllovkompleks, i hvilket en asyllant skal være meget uheldig for ikke at finde et smuthul som giver ham ret til asyl. Erstat det af en enkel lov, der helt afskaffer asyl fra folk fra Langtbordistan.

 24. Af Flemming Lau

  -

  Holger Dum og Udansk.
  Anti semittismen bliver idag næret af neo kommunister, neo nazister og neo islamister, i skøn forening, bøv!

 25. Af J Hans en

  -

  AF FLEMMING LAU – 10. SEPTEMBER 2017 12:18

  Antisemitisme er noget som kun eksisterer på højrefløjen.
  Kritik af den yderliggående zionisme og israels forbrydelser imod menneskeheden forekommer på venstrefløjen.

 26. Af Flemming Lau

  -

  Koks i filteret for 3 gang! Marx var ikke for fin til at kalde Lassalle for en” jødenigger!”

 27. Af Jan Petersen

  -

  Gu’ ved, om de par tomhjerner der slynger om sig med ord som – anti semittismen, neo kommunister, neo nazister, neo islamister, højrefløj, venstrefløj, osv – selv har tjek på hvad de skriver? 🙁

 28. Af thomas hansen

  -

  De sædvanlige halvskøre kommunister og islamister fylder hver eneste debat med vrøvl og løgnagtige påstande, og de favoriseres af redigeringen. Hos journalisten mik kel anderson er der hver gang helt lukket af for kommentarer. Debatterne bliver ringere og ringere. Mon der er bare 100 læsere tilbage?

 29. Af M.S. Carstens

  -

  Ja, vi henholdes med nonsens, mens de fakta vi kommer med ikke bliver vist. Ja, for det kunne jo skade dem, som tjener fedt på, at holde den danske befolkning væk fra links og andre realiteter, som kunne skade msm, meningsdannere og egocentreriske politikkere i deres fremtidige indgange på en lukrativ konto, som måske længst har sikret sig afstand, til menig borgers hverdagsproblemer?
  Godt, at vi nu har de ikke-mediebetalte-sites, at finde og bringe fakta på, så vi ikke alle forfalder til ddr-lignende indoktrineringer .

 30. Af Niels Larsen

  -

  J NIELSEN – 10. SEPTEMBER 2017 10:40

  Hvor tror du eksempelvis afrikanerne ville være civilisatorisk, hvis ikke europæerne havde taget hånd i hanke med området?

  Og er der noget at råbe hurra for i de indfødt-styrede lande på det kontinent i nutiden?

 31. Af Martin Hansen

  -

  Jan Petersen:
  Det har de ikke. Men de excellerer begge i disciplinen “Jeg har ret, og du er dum”.

  Iøvrigt bør Danmark følge Polen, Tjekkiet og Ungarn ift afvisning af øko-migranter som ikke har ansøgt om asyl i det første sikre land. Østrig bliver den næste til dettte, og så er der Brexit oven i hatten.

  Når vi gør det vil gassen stille og roligt sive ud af EU pamperiet med Merkel i spidsen. EU vil blive nødt til at stoppe og fokusere på dets kerneværdi. “Handelsunionen.”

 32. Af Kristoffer Hansen

  -

  Send alle islamister hjem til deres dødsstraf, hjem til deres evige hellige krig, hjem til islam. Gør noget for medmenneskeligheden. Eller genindfør dødsstraffen i fædrelandet. Fri os fra blasfemisk bøssepik kultur.

Kommentarer er lukket.